603 686 535

REGULAMIN DOMKI SADŁÓŻEK

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domki SadŁóżek i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Domki SadŁóżek.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym domku oraz na stronie internetowej: www.sadlozek.pl.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Domki wynajmowane są na doby, a w wakacje (lipiec, sierpień) w systemie tygodniowym.
2. Przyjazd od godziny 16:00, wyjazd do godziny 10:00, w miarę posiadanych możliwości przyspieszymy rozpoczęcie pobytu/opóźnimy zakończenie pobytu. Przyspieszenie przyjazdu lub opóźnienie wyjazdu prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo tuż przed przyjazdem. Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za pobyt.

§3 REZERWACJA, MELDUNEK I PŁATNOŚCI

1. Rezerwacja jest potwierdzona po wpłacie 50% wartości całego pobytu w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia dostępności miejsc. Zapis ten nie dotyczy grup powyżej 6 osób, dla których warunki rezerwacji ustalane są indywidualnie. Pozostałe 50% wartości całego pobytu należy uregulować przelewem bankowym w terminie 3 dni przed przyjazdem. Termin wpłaty należności oraz dane do realizacji płatności będą dostępne po złożeniu rezerwacji. Szczegóły rezerwacji i płatności zostaną przesłane także mailowo do Państwa. Płatność za pobyt przyjmowana jest online za pośrednictwem Przelewy24.pl lub poprzez tradycyjny przelew bankowy.
2. Mają Państwo możliwość dokonania jako Klient zwrotu/anulacji zamówionej usługi zgodnie z warunkami rezerwacji. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy/anulacji rezerwacji zgodnie z warunkami opisanymi przy składaniu zamówienia. Mają Państwo też prawo do reklamacji – reklamacje należy składać w dniu przyjazdu lub w trakcie pobytu, aby obiekt mógł zareagować w trybie natychmiastowym. Reklamacja należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, będą one rozpatrywane do 7 dni roboczych.
3. Pełne dane firmy: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych Marcin Małecki, Płowce Pierwsze 36, 88-200 Radziejów, NIP: 8891460746, Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marta Małecka, 87-100 Toruń , Mickiewicza 43 lok. 4, NIP: 9562339613.
4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie mamy obowiązek odmówić wydania klucza do domku.
5. Wszystkie pozostałe należności związane z wynajmowaniem domku należy uiścić najpóźniej w pierwszym dniu pobytu.
6. Gość nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
7. Osoby niezameldowane w Domki SadŁóżek mogą gościnnie przebywać w domkach od godziny 7:00 do godziny 22:00 wyłącznie za zgodą Domki SadŁóżek. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby równa się opłacie 200 zł za dobę.
8. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
9. Gość ma możliwość rezygnacji z pobytu do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu lub w trakcie jego trwania nie zwracamy kosztów pobytu ani kosztów zaliczki. Zapis ten nie dotyczy grup, dla których warunki rezygnacji z pobytu ustalane są indywidualnie.
10. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Domki SadŁóżek. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
Na wszelkie pytania z chęcią odpowiemy mailowo: sadlozek@gmail.com lub telefonicznie: 603686535.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Gość ma prawo do zgłoszenia obsłudze Domków SadŁóżek wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.
2. Pozostanie w domku lub pozostawienie rzeczy poza godziną 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści domek po godzinie 11.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obowiązującego cennika. Zapis ten nie dotyczy ustaleń indywidualnych.
3. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Domki SadŁóżek pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Oddajemy do użytku plac zabaw dla dzieci, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci.
4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych). Zabrania się stawiania przedmiotów na rozgrzanym kominku, używania i przechowywania podpałek płynnych. W kominku można palić tylko drewnem, a drzwiczki kominka muszą być zamknięte. Domki SadŁóżek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kominka przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu. Zabrania się używania grilla na tarasie oraz w odległości mniejszej niż 2 metry od drewnianych ścian domków a także lasu.
5. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
6. Domki SadŁóżek wydaje jeden klucz do domku. W przypadku zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 200 zł.
7. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, a także smażenia ryb. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego domek Gościa zgody na pokrycie kosztów w wysokości 1000 złotych.
8. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
9. Usterki w domkach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
10.Staramy się, by wyposażenie naszych domów było w doskonałym stanie. Dzięki temu możemy zagwarantować komfort, na który zasługują nasi Goście. Od naszych Gości przy zameldowaniu pobieramy kaucję w wysokości 500 zł na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, winy odwiedzających go osób lub niedochowania ostrożności w sposobie korzystania z kominka wskazanym przez Wynajmującego i są rozliczane przy wymeldowaniu według wyceny sporządzonej przez Domki SadŁóżek.
12. Uprasza się Gości o nie powodowanie nadmiernego hałasu, mogącego przeszkadzać bądź też irytować pozostałych Gości. Nie stosowanie się do powyższego traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu. Obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.
13. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu.
14. Śmieci oraz inne odpady należy składować oraz segregować w wyznaczonych pojemnikach.
15. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu gości o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMKI SADŁÓŻEK

1. Domki SadŁóżek nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie i ich skutki od nas niezależne.
2. Domki SadŁóżek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domku lub na tarasie.
3. Przedmioty pozostawione w domku, po jego opuszczeniu nie będą przechowywane.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych. Parking na terenie Domki SadŁóżek przeznaczony dla Gości jest bezpłatny i niestrzeżony.

§7 POBYT ZWIERZĄT

1. Po wcześniejszym uzgodnieniu zapraszamy z mniejszymi, dobrze ułożonymi psiakami, teren nie jest ogrodzony dlatego Twojego psiaka będą kusiły odwiedziny u sąsiada. Nie wyrażamy zgody na pozostawianie psa samego w domu i prosimy o dbanie o czystość po psie.

2. Przy braku wcześniejszego uzgodnienia pobytu zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia gości w dniu przyjazdu.

§8 REKLAMACJE

1. Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem oraz innymi usługami świadczonymi przez Domki SadŁóżek należy zgłaszać możliwie bezpośrednio do nas po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia.
2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
3. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy https://sadlozek.pl

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest SadŁóżek – Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marta Małecka
z siedzibą w Toruniu przy ulicy A.Mickiewicza 43/4 oraz Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych Marcin Małecki z siedzibą w Płowcach Pierwszych 36

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH Celem, dla których Domki SadŁóżek przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Domki SadŁóżek jest: 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Domki SadŁóżek w związku z poniesioną przez Domki SadŁóżek szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Domki SadŁóżek, 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, 3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Domki SadŁóżek przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Domki SadŁóżek przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Domki SadŁóżek.

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Domki SadŁóżek jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Domki SadŁóżek informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE Domki SadŁóżek przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, 3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe: 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Domki SadŁóżek lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Domki SadŁóżek. Ponadto, Domki SadŁóżek udostępnia adres sadlozek@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w Domki SadŁóżek z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie Domki SadŁóżek jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Domki SadŁóżek zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE Domki SadŁóżek nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

rezerwacja
telefon+48603 686 535
mapa